Solar Cells Papers 2021. Apr. 27

Tuning an Electrode Work Function Using Organometallic Complexes in Inverted Perovskite Solar Cells

J Am Chem Soc

Jiantao Wang 1 2Jinhua Li 3Yecheng Zhou 4Chengzhuo Yu 1Yuhui Hua 3Yinye Yu 4Ruxue Li 5Xiaosong Lin 1Rui Chen 5Hongkai Wu 2Haiping Xia 3Hsing-Lin Wang 1 6

powered by Feedly