OLED Papers 2021. Jun. 2.

Nonconjugated Triptycene-Spaced Donor-Acceptor-Type Emitters Showing Thermally Activated Delayed Fluorescence via Both Intra- and Intermolecular Charge-Transfer Transitions

ACS Appl Mater Interfaces

Gaole Dai 1, Ming Zhang 2, Kai Wang 1, Xiaochun Fan 1, Yizhong Shi 1, Dianming Sun 1, Wei Liu 1, Jiaxiong Chen 1, Jia Yu 1, Xuemei Ou 1, Shiyun Xiong 1, Caijun Zheng 2, Xiaohong Zhang 1

DOI: 10.1021/acsami.1c05646

powered by Feedly