Solar Cells Papers 2021. Jun. 6

High-Performance Organic Solar Cells Featuring Double Bulk Heterojunction Structures with Vertical-Gradient Selenium Heterocyclic Nonfullerene Acceptor Concentrations

ACS Appl Mater Interfaces

Hao-Wen Cheng 1 2, Anisha Mohapatra 3, Yi-Ming Chang 4, Chuang-Yi Liao 4, Yu-Tang Hsiao 4, Chung-Hao Chen 1 2, Yu-Che Lin 1 2, Shih-Yu Huang 1 2, Bin Chang 1 2, Yang Yang 5, Chih-Wei Chu 3 6, Kung-Hwa Wei 1 2

  • DOI: 10.1021/acsami.1c06762

powered by Feedly